Estimades companyes i companys :
Tal i com recullen els nostres estatuts hem de formalitzar el COMITÉ DE GARANTIES.

Article 37º. El Comité de Garantíes.
1. El Comité de Garanties és l’òrgan encarregat d’assegurar el respecte dels drets i el compliment de les obligacions per part dels afiliats/ades. Vetllarà per l’adequada aplicació i compliment de les normes de l’organització i les resolucions i acords dels seus diferents òrgans en els termes establerts en els Estatuts. El Comité de Garanties té capacitat sancionadora y resoldrà els expedients disciplinaris a petició de la Comissió Executiva. No podrà actuar d´ofici.
2. El Comité de Garanties estarà compost per tres membres: un/a President/a i dos Vocals, triats per l’Assemblea General per mitjà de votació electoral.

Artícle 39º. Elecció del Comité de Garanties.
1. L’elecció del Comité de Garanties es durà a terme el mateix dia i en el mateix lloc que les eleccions a la Comissió Executiva.
2. Estarà compost per tres membres que seran votats en llista oberta d’un nombre il·limitat de candidats/ates, mitjançant sufragi universal, lliure, directe i secret de totes les persones afiliades al CPD, fins i tot els/les afiliats/ades estudiants. Tots/ote els/les candidats/ates hauran d’acreditar, almenys, dos anys de militància ininterrompuda al CPD com a membres de ple dret. L’ordre de candidats/ates dins la llista oberta serà establert per sorteig. Cada votant podrà atorgar el seu vot a un màxim de la meitat, per defecte, dels/les candidats/ates que integren la llista oberta.
3. El/La candidat/a més votat/ada exercirà la Presidència del Comité de Garanties. Els/Les dos següents candidats/ates amb més vots ocuparan el càrrec de Vocal. En cas d’empat, se seguirà l’ordre que s’havia definit a la llista oberta de candidats/ates.

Artícle 41º. Mandat de la Comissió Executiva i del Comité de Garanties.
El mandat de la Comissió Executiva i del Comité de Garanties serà de quatre anys
improrrogables.

Fins ara no l’haviem creat donat que no erem un nombre massa elevat d’afiliats/ades però afortunadament cada vegada som més i considerem que la seua creació ajudarà sens dubte a un millor funcionament del nostre col·lectiu.
Preguem que ens indiqueu fins el proper divendres 18 de febrer 2022 a les 15.00 h quins membres del col·lectiu voldrieu formar part de l’esmentat comité per a la seua posterior votació que tindria lloc per via telemàtica i secreta al dia següent dissabte 19 de febrer de 2022 de 09:00 h a 15:00 h.

La Comissió Executiva.