Amb efectes des del 26 de gener de 2023 s’introduixen les següents modificacions al Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques (RIRPF).
• Tipus mínim de retenció aplicable a determinats rendiments del treball.

Es modifica l’apartat 2 de l’article 86 del RIRPF per l’article únic del Reial decret 31/2023 de manera que,

Es minora del 15% al 2% el tipus mínim de retenció aplicable als rendiments del treball que deriven d’una relació laboral especial de les persones artistes que desenvolupen la seua activitat a les arts escèniques, audiovisuals i musicals, així com de les persones que realitzen activitats tècniques o auxiliars necessàries per al desenvolupament d’esta activitat.

El percentatge serà del 0,8% quan els rendiments del treball es beneficien de la deducció prevista a l’article 68.4 de la Llei de l’IRPF (deducció per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla) i per a l’exercici 2023, també quan es tracte de rendiments obtinguts a l’illa de la Palma per contribuents amb residència habitual i efectiva a esta illa (D,A. 53a LIRPF introduïda per LPGE per al 2023).

PUNXA AQUÍ PER DESCARREGAR EL DOCUMENT DE SOL·LICITUD D’IRPF