CONVENI

CAPITOL I

ÀMBITS

Artícle 1.- Àmbit territorial
Aquest Conveni Col·lectiu és aplicable a tot el País Valencià.

Article 2.- Àmbit funcional
2.1.- Aquest Conveni Col·lectiu regula les relacions laborals a la Branca Artística del Doblatge i Sonorització d’obres Audiovisuals, entenent sota aquesta denominació:

a) Les pel·lícules cinematogràfiques, siga qui siga el format i la durada (llargs i curtmetratges).
a) Les pel·lícules videogràfiques unitàries i els capítols o episodis seriats.
b) Els documentals, reportatges, etc. cinematogràfics o videogràfics, així com els publi-reportatges,
entenent per tals aquells amb una finalitat formativa o divulgativa, sense caràcter comercial.

2.2.- Aquestes obres audiovisuals seran considerades com a tals independentment del seu origen geogràfic, client (productora, distribuïdora, canal de televisió públic o privat, particulars, etc.), durada, suport i format, explotació o difusió, així com pel seu abast territorial o audiència potencial.

Artícle 3.- Àmbit personal (profesional)
Aquest Conveni Col·lectiu regula les relacions laborals dels treballadors de les especialitats
professionals que integren la Branca Artística del Doblatge (Actors/ius i Directors/es) amb les empreses
que realitzen doblatge i sonorització d’obres audiovisuals.

Article 4.- Àmbit lingüístic
Aquest Conveni Col·lectiu s’aplicarà en el doblatge i en la sonorització d’obres audiovisuals en qualsevol
de les llengües oficials del País Valencià.< /p>Article 5.- Àmbit temporal (vigència i denúncia)
5.1 La vigència del present conveni serà des de l’1 de gener de 2002 al 31 de desembre de 2003. Aquest
Conveni podrà ser denunciat per qualsevol de les parts fins a un mes abans de la data d’extinció o de
la finalització de les successives pròrrogues. Si no és així, quedarà prorrogat anualment, aplicant-se
automàticament l’IPC de l’any immediatament anterior.

5.2 Ua vegada finalitzada la vigència del present Conveni i fins a la signatura del proper, les relacions entre els treballadors i les empreses continuaran regulant-se per les clàusules d’aquest Conveni.

CAPÍTOL II

ESPECIALITATS, FUNCIONS I UNITATS DE TREBALL

Article 6.- Especialitats professionals
Les especialitats professionals regulades en aquest conveni són les següents:
a) Actors/Actrius.
/>b) Directors/Directores.

Article 7.- Actors de doblatge

La funció de l’actor/actriu de doblatge consisteix a interpretar i sincronitzar l’actuació de l’actor/actriu
original amb la major fidelitat a la interpretació del mateix i seguint les indicacions del director/a de
doblatge .
7.1.- Podrà ser convocat indistintament per al doblatge de personatges protagonistes, secundaris o
episòdics, així com per a ambients.
7.2.- Repetició de papers. Un mateix actor o actriu, siga quina siga la seua forma de contractació, només
podrà doblar en una mateixa pel·lícula, capítol o episodi, més d’un personatge quan la suma total de takes
en què intervinga no excedeixa del nombre de 12. A aquest efecte no seran computables els anomenats “ambients”, títols o insercions. Sota cap concepte serà justificable sobrepassar aquest número, ni percebre una nova CG, llevat del cas que l’actor/actriu original interprete dos o més personatges a la mateixa obra.
7.3.- L’actor o actriu de doblatge haurà de disposar de lʻajust dels textos en perfectes condicions.

Article 8.- Director/a de doblatge
El director/a de doblatge és aquell professional contractat per una empresa per a fer-se càrrec de la direcció
d’una o més obres audiovisuals. En totes elles la figura del director/a serà obligatòria. El director/a serà el
responsable artístic del doblatge de l’obra audiovisual davant de l’empresa i siga quin siga la seua forma de
contractació, tindrà les funcions següents:
8.1.- Visionar prèviament l’obra el doblatge de la qual se li haurà encomanat.
8.2.- Proposar els actors i actrius que hauran d’intervenir en el doblatge o en les proves de veu, seguint
criteris d’equitat i adequació respecte a l’obra original d’acord amb l’empresa.
8.3.- Dirigir artísticament i tècnica als actors i actrius, i romandre en la sala durant les convocatòries.
8.4.- Seguir, d’acord amb l’empresa, la planificació de l’obra el doblatge de la qual es va a dirigir.
8.5.- Comptabilitzar els takes de més o de menys que, per raons de producció o per modificació dels diàlegs
en sala, hauran alterat el nombre de takes inicialment previst.

8.6.- Responsabilitzar-se del bon ordre i disciplina en el treball, així com de la millor qualitat artística de
l’obra.
8.7.- És competència del director/a proposar a l’empresa la correcció dels textos que no arriben a sala en
perfectes condicions d’adaptació i ajust per a ser doblats.
8.8.- Quan el director/a de doblatge haurà de realitzar el càsting d’una obra, serà remunerat per rotllo o
fracció d’este entenent que el mateix té una durada real de temps de projecció de deu (10) minuts.
8.9.- En el cas que el director/a forme part del càsting com a actor/actriu, percebrà a banda del seu sou com
director/a, la convocatòria i els takes que realitze com a actor/actriu.
8.10.- El director/a haurà de disposar, per visionar una obra audiovisual, d’una còpia en perfectes condicions,
així com d’un exemplar de la correcta traducció dels textos, i igualment, per al treball en sala, haurà de
disposar d’una còpia de l’adaptació-ajust.

Article 9.- Unitats de treball
Les unitats de treball per a cadascuna de les especialitats regulades en aquest conveni, són les següents:
a) Per a actors/actrius: el take.
b) Per a directors i directores: el rotllo de direcció.

Article 10.- Definició del take
El take és cadascuna de les fraccions en què es divideix el text de l’obra audiovisual que es doblarà
mitjançant el marcatge o pautatge previ. El marcatge o pautatge s ’haurà de realitzar tenint en compte criteris
interpretatius i funcionals.
Article 11.- Dimensions del take:
11.1.- Línies:
Cada take constarà d’un màxim de deu línies quan intervinguen en el mateix més d’un personatge. Cada
personatge tindrà com a màxim cinc línies per take.
Una línia equival a un màxim de seixanta espais mecanografiats incloent-hi espais de separació i signes de
puntuació. Una línia incompleta es considerarà sencera encara que només continga una paraula, fracció
d’ella o qualsevol expressió sonora. No es podran complementar línies acumulant peus de diàleg.
11.2.- Durada del take:
a) Si es marquen o pauten segones bandes en un take, aquestes tindran la mateixa durada d’aquell del qual
han estat desglossades i coincidiran ambdós codis de temps.
b) El take no podrà contenir originals de més de quinze (15) segons.

Article 12.- Requisits i característiques especials del take
12.1.- Els takes s ’hauran de presentar en la sala de doblatge correctament mecanografiats a doble espai, per
una sola cara i perfectament llegibles. No es podrà dividir el take en diferents pàgines.
En el supòsit que s’afegesca text durant el doblatge, aquest serà incorporat al recompte de línies del take que
corresponga.
12.2.- Els takes que no hauràn estat comptabilitzats en el full de producció i no reflectits inicialment en
nòmina, hauran de ser identificats amb el seu nombre corresponent i es pagaran a l’actor o actriu que els
haurà realitzat.
Els takes seran reflectits en comprovants dobles amb el segell de l’empresa, un dels quals serà lliurat a l’actor
o actriu.
12.3.- Si per qualsevol motiu s ’ultrapassaren les dimensions màximes del take, es comptabilitzarà un take
més a l’actor o actriu que repetesca intervenció més enllà d ’aquestes límits.
12.4.- No es podran incloure en una mateixa convocatòria takes de diferents obres audiovisuals siga el que
siga el seu metratge, format i mitjà d ’explotació.
12.5.- Ambients:
S’entén per “ambient”: els gestos, murmuris, exclamacions, estossecs, rialles, plors, així com expressions
concretes i breus emeses per personatges d’un grup com a tal, sense singularitzar-se i, per tant, sense exigir
sincronia.
Els ambients seran abonats com a takes més el seu corresponent CG en cas de registrar-se solts, si es feren
per bloc aquest tindrà una durada màxim de 10 minuts de projecció, i s ’entendrà que aquest sempre serà de
la mateixa producció.

Article 13.- Repicament de takes:
13.1.- No es podran utilitzar o repicar els takes o fragments d ’aquests, fets específicament per a una obra
audiovisual, en els tràilers o avanços corresponents, exepte quan per raons de força major, la qual
comprovarà en cada cas el director/a de doblatge, no hauran pogut incloure ’s dins de les convocatòries
corresponents al doblatge de l ’esmentada pel·lícula.
13.2.- La utilització per part de l ’empresa de takes d ’una obra audiovisual en altra obra audiovisual distinta
o en capítols diferents de la mateixa obra o sèrie implicarà l ’abonament de cada take repicat, amés de la
corresponent CG si l ’actor o actriu no hi estiguera convocat. Excepte en títols genèrics de sèries, en què s
’abonarà una CG més els takes corresponents per cada 10 capítols o fracció.

Article 14.- Rotllo de direcció
14.1.- D’acord amb la pràctica habitual, el recompte de rotllos, serà d’un per cada deu (10) minuts de
projecció o fracció.
14.2.- Les empreses facilitaran els guions originals als directors/as de doblatge que així ho requerisquen, per
a un millor seguiment de l’argument i traducció de l’obra.

CAPÍTOL III

CONVOCATÒRIES ESPECIALS

Al marge de les convocatòries corrents, d’acord amb els usos i als horaris habituals, hi ha un altre tipus de
convocatòries que per les seues característiques o dificultat, adquireixen el caràcter d’especials. Aquestes
convocatòries són:

Article 15.- Convocatòria de retakes:
a) Els retakes seran considerats com a convocatòria a part i, per tant, tindran el tractament econòmic que
estableix la taula salarial d ’aquest Conveni. Mai no s ’interferirà la marxa normal d ’una convocatòria per
fer retakes.
b) En sèries en procés de doblatge, es podran incloure els retakes dins de la mateixa convocatòria, sempre
que l ’actor/actriu estiga citat per doblar. Si la convocatòria es fera únicament per al retake, seria remunerat
d ’acord amb la taula salarial d ’aquest conveni.
c) Els retakes fonètics que no depenguen de les fluctuacions conjunturals del client no seran abonables. Així
mateix, aquells deguts a una errada de lectura o dislèxica.

Article 16.- Convocatòria de tràilers
Un tràiler és l’avançament, amb fins publicitaris o de mostra, d’una obra audiovisual, separadament d
’aquesta, siga el què siga el sistema utilitzat en la seua producció o projecció. El doblatge de tràiler es
retribuirà de la manera següent:
16.1.- Tràiler dins de la convocatòria: Quan es doble el tràiler durant alguna de les convocatòries de l’obra
audiovisual a què pertany, es pagarà a tots els actors/actrius que hi intervinguen els takes que escaiga.
16.2.- Convocatòria específica: Si la convocatòria se celebrara únicament per al tràiler, es pagaràn a més
dels takes que el componguen, les corresponents CG i el pertinent rotllo de direcció.

Article 17.- Doblatge d’obres de durada molt reduïda
La inclusió d’obres o episodis diferents en una mateixa convocatòria, no eximeix de l ’obligació del
pagament de cadascun d’ells com a convocatòria separada amb l ’escaient CG tret de quan s’agrupen en la
mateixa convocatòria diversos capítols o episodis d’una mateixa sèrie la durada conjunta i íntegra dels quals
no ultrapasse els trenta (30) minuts.
A partir de l ’ 1 de juny de 2002 i fins al 31 de desembre del mateix any, en el cas de doblatge de capítols d
’una mateixa sèrie i sempre dins de la mateixa sessió, les CG (Convocatòria General) s ’abonaran conforme
a la següent escala:
– Primer capítol: 100% de la CG (29,61 euros).
– Segon capítol i següents: 85% de la CG (25,17 euros).

En el doblatge de documentals dins d ’una mateixa sessió se ’ls aplicarà la mateixa escala, és a dir:
– Primer documental: 100% de la CG (29,61 euros).
– Segon documental i següents: 85% de la CG (25,17 euros).
I a partir de l ’ 1 de gener de 2003, en el cas de doblatge de capítols d ’una mateixa sèrie i sempre dins de la
mateixa sessió, les CG s ’abonaran conforme a la següent escala:
– Primer capítol: 100% de la CG
– Segon capítol: 85% de la CG
– Tercer capítol i següents: 70% de la CG
En el doblatge de documentals dins d ’una mateixa sessió se ’ls aplicarà la mateixa escala, és a dir:
– Primer documental: 100% de la CG
– Segon documental: 85% de la CG
– Tercer documental i següents: 70% de la CG
En el cas de capítols de diferents sèries dins de la mateixa sessió, es pagarà en tots aquests sempre el 100%
de la CG.

Article 18.- Doblatge de pel·lícules mudes o amb so de referència de rodatge o similar, i les cantades
Les tarifes salarials establertes en aquest Conveni per a les diferents especialitats, s ’incrementaran, com a
mínim, en un 100% més en els doblatges i sonorització de pel·lícules d ’aquestes modalitats, així com en els
takes en què calga cantar.
L’increment afectarà igualment actors/actrius i directors/es.
Els documentals sense so de referència tindran el tractament salarial de l ’art. 34.
La CG de les pel·lícules mudes o amb so de referència de rodatge, tindrà el tractament d ’una Convocatòria
normal.

Article 19.- Proves de veu o càsting
L ’enregistrament d ’escenes o de takes d ’una obra audiovisual concreta per provar o seleccionar veus serà
retribuït d ’acord amb l ’establert en l ’article 34 d ’aquest conveni, independentment de quin siga el resultat
o la selecció final.

CAPÍTOL IV
CONTRACTACIÓ

Article 20.- Modalitats de contractació
Les modalitats de contractació tant per a actors/actrius com per a directors/es, són les següents:
1.- Contracte per temps indefinit.
2.- Contracte eventual.
3. Contracte per obra determinada o per temps determinat.
20.1.- Contracte per temps indefinit. És el que estableix per escrit la vinculació indefinida d’un professional,
a una empresa de doblatge i s ’entén que cada especialitat requereix un grup de cotització diferent.
a) Els professionals amb contracte per temps indefinit, hauran de comptar amb els seus rebuts oficials de
salaris en què l’empresa farà constar cadascun dels conceptes retributius que escaiguen al treballador, així
com l’especialitat, el grup de cotització, període liquidat i deduccions legals.
b) El personal de plantilla tindrà assignat un horari de matí o vesprada per al desenvolupament de la seua
jornada laboral, igual que el personal fix de l’empresa, llevat que, a nivell individual al treballador afectat li
interesse realitzar la jornada laboral, legalment establerta en aquest conveni, pel matí i per la vesprada.
c) Quan al contracte de treball es formalitze per escrit, caldrà estendre ’l en doble còpia i passar-ne un
exemplar a l ’empresa i un l ’altre a l ’interesat. Aquests contractes seran visats per la comissió mixta quan
aquesta ho sol·licite.
20.2.- Contracte eventual. És el que s’estableix diàriament i de mutu acord entre l’empresa i el professional,
on es pacta el tipus de treball, el torn i el preu, que mai no podrà ser en detriment d’aquest Conveni. Cada
especialitat requereix un grup de cotització diferent i hi preval en el cas d ’exercir les dues especialitats
(actor/actriu i director/a) el grup de cotització més alt.
20.3.- Contracte per obra determinada o per temps determinat. És el que s’estableix per escrit entre l’empresa
i el professional segons la legislació vigent en matèria de contractació.
a) Les retribucions en els contractes d ’aquesta modalitat s ’incrementaran com a mínim en un 50% respecte
al que estableix l ’art.34.
b) En tots els altres aspectes, els professionals contractats per obra determinada o per temps determinat es
regiran pel que disposa aquest article (apartat 20.2).

CAPÍTOL V
JORNADA LABORAL

Article 21.- Jornada laboral ordinària
21.1.- S’estableix la jornada laboral ordinària de dilluns a divendres (excepte festius),
mitjançant convocatòries amb una durada de fins a sis hores i mitja (6,30h).
La jornada de sis hores i mitja, comprendrà un descans d’1/4 d’hora com a temps efectiu de treball.
Les convocatòries es realitzaran en torns de matí o vesprada amb horaris preestablerts.

21.2.- Si per raons tècniques o d’una altra índole, però en qualsevol cas sempre excepcionals, la jornada
laboral es prolongara més de 30 minuts dels seus límits, els actors/actrius i el director/a percebran una
remuneració addicional equivalent a una CG, sempre que haja existit puntualitat per ambdues parts.

Article 22.- Jornada laboral en dissabtes, diumenges i festius
Si per qualsevol raó foren necessàries una o més convocatòries en dissabte, diumenge o festiu, s’aplicarà un
percentatge d’augment del 100% en les retribucions als actors/actrius i directors/es.

Article 23.- Jornada nocturna
23.1.- Es considerarà jornada nocturna l’inici d’una convocatòria a partir de les 22 hores, així com la
prolongació d’una jornada de vesprada més enllà de les 22 hores.
23.2.- En cas de tractar-se de la prolongació d’una jornada de vesprada, per a iniciar una jornada nocturna,
els professionals disposaran d’un descans d’una hora entre el final de la jornada de vesprada i l’inici de la
jornada nocturna.
23.3.- La jornada nocturna tindrà una durada de sis (6) hores com a màxim, entre els límits de les 22 hores i
les 6 hores de l ’endemà. Les retribucions en aquestos casos seran les mateixes que en el supòsit resultat en
l’article 22 del present conveni, relatiu a les jornades laborals en dissabte, diumenge i festius.

Article 24.- Jornada laboral i condicions de treball dels menors
Quan en el doblatge d’una obra audiovisual haurà d’intervenir un menor de setze (16) anys, es requerirà per
part de les empreses al pare/mare o tutor/a, el pertinent permís de l’autoritat laboral d’acord amb la legislació
vigent. Aquesta autorització haurà de ser sol·licitada pels representants legals del menor, adjuntant el seu
consentiment.
Així mateix, en la contractació de menors de 16 anys, caldrà de respectar les següents condicions:
24.1.- Sols podran realitzar una jornada per dia i empresa.
24.2.- En cap cas podrà treballar en jornada nocturna.

CAPÍTOL VI

REPRESENTACIONS I GARANTIES SINDICALS

Article 25.- Garanties i drets
Les garanties i els drets sindicals reconeguts per l’Estatut dels Treballadors, la Llei Orgànica de Llibertat
Sindical i les altres disposicions, seran d’aplicació, respectivament als representants legals dels treballadors i
als treballadors del sector.

Article 26.- Funcions i competències dels representants legals dels treballadors
26.1.- Conéixer i disposar de la còpia bàsica dels contractes degudament segellats, que cada empresa
subscriurà amb els treballadors de la branca artística, a l’empar del que disposa la Llei 2/1991, de 7 de gener,
relativa als drets d’informació sobre contractació.
26.2.- Els representants dels treballadors en la Comissió Mixta, davant de la denúncia de qualsevol
anomalia, estaran facultats per dur a cap les comprovacions oportunes, i tindran per aquest efecte accés a la
documentació justificativa en poder de les empreses.
26.3.- Les associacions professionals a través dels seus afiliats, tindran accés als taulers d’anuncis que les
empreses hauran de tenir situats en lloc visible per poder informar als treballadors sobre afers que els
interessen.

Article 27.- Delegats de personal
Els delegats de personal, on n ’hi haguera, s’integraran en els comités d’empresa escaients.

CAPÍTOL VII
FORMACIÓ PROFESSIONAL

Article 28.- Formació professional
A través de la Comissió Mixta es tractarà de fomentar la formació professional, se sol·licitarà l’ajuda
econòmica necessària a les institucions públiques pertinents. Es crearà una Comissió per a l’Estudi de la
Formació Professional, sense perjudici que les parts tracten en la Comissió tots els temes que els interessen.

CAPÍTOL VIII

SEGURETAT, HIGIENE EN EL TREBALL I DRETS

BÀSICS DEL TREBALLADOR

Article 29.- Drets bàsics
29.1.- Les empreses garantiran a tots els treballadors el gaudi dels seus drets bàsics i fonamentals, d’acord
amb el que disposa l’Estatut dels Treballadors i la resta de legislació aplicable en matèria laboral.
29.2.- Així mateix garantiran als treballadors el marc adequat per a la realització del treball, tant
tècnicament, amb el material i espai suficient, com pel que fa a les condicions d’higiene i seguretat en el
treball.
29.3-. Tots els professionals (actors/actrius i directors/es), podran demanar la informació que estimen
oportuna per a l’acceptació del contracte.

Article 30.- Dret al treball i lliure accés als centres laborals
Cap empresa, ni associació professional o sindical podrà discriminar, prohibir o dificultar el dret al treball a
cap professional per una determinada activitat reivindicativa sindical o personal.

Article 31.- Condicions de treball
S’aplicaran totes les regulades en la Legislació Vigent per a centres de treball, amb especial atenció a la
normativa que regula la higiene i seguretat en el treball.

Article 32.- De la cotització a la seguretat social i de les deduccions legals pertinents
Les empreses estaran obligades a aplicar la Legislació Vigent quant a retencions d ’IRPF i a Seguretat Social
i qualsevol altre que els puga ser d’aplicació en el futur per una disposició legal.

CAPÍTOL IX
COMISSIÓ MIXTA

Article 33.- Comissió mixta d’interpretació d ’aquest Conveni
33.1.- Per a una millor aplicació i seguiment d ’aquest Conveni Col·lectiu, així com per a l’eficaç resolució
de les possibles discrepàncies en la seua interpretació i compliment, es crea una Comissió Mixta.
33.2.- La Comissió Mixta estarà formada per quatre representants i quatre suplents per cadascuna de les
parts firmants del Conveni i es constituirà en el moment de la seua firma.
33.3.- Les parts podran anar acompanyades per un o per diversos assessors per cadascuna d’elles.
33.4.- Seran funcions específiques de la Comissió Mixta:
a) Interpretar el contingut d ’aquest Conveni, així com dirimir, en la mesura que siga possible, els dubtes
que puguen sorgir sobre la seua aplicació, interpretació i compliment.
b) Estudiar i promoure totes les mesures que tendesquen a aconseguir l’eficàcia d ’aquest Conveni.
33.5.- La Comissió Mixta podrà ser convocada per escrit per qualsevol de les parts, i s ’hauran de reunir en
el termini inexcusable de set dies naturals, amb notificació de la convocatòria per escrit i fixació del lloc,
data i hora de reunió, així com de l’ordre del dia.
En aquesta reunió, la Comissió Mixta podrà demanar la informació i documentació pertinents de les parts
afectades per a la interpretació sol·licitada, així com requerir la presència d’aquestes si calguera, a fi
d’emetre ’n l ’escaient dictamen.
33.6.- A efectes de notificacions de les parts, aquestes designen els domicilis següents:

Per AAPV: Plaça de l ’Ajuntament , 5-21 46001 València
Per AVEDIS: C/Quart, 51-baix 46001 València

CAPÍTOL X

REMUNERACIÓ I FORMA DE PAGAMENT

Article 34.- Remuneracions
D ’acord amb el que s ’ha pactat en l ’article 5 apartat 5.1, aquestes remuneracions seran revisades cadascun
dels anys de vigència del Conveni. Si no es denuncia, quedarà prorrogat anualment, aplicant-se
automàticament l ’IPC de l ’any immediatament anterior.
Amb efectes econòmics retroactius a partir de l ’ 1 de gener de 2002 i fins al 31 de maig del mateix any, s
’incrementaran en un 3,5 % tots els conceptes retributius del Conveni fins ara vigent. És a dir la
Convocatòria serà de 29,33 euros; el take serà de 3,07 euros; el rotllo serà de 45,18 euros i el bloc d
’ambients serà de 37,73 euros.
La diferència retroactiva d ’aquestes remuneracions seran abonades per les empreses als treballadors en la
primera nòmina que hagen de cobrar aquests, i com a molt tard abans de l ’ 1 de desembre de 2002.
Per altra banda, amb efectes econòmics a partir de l ’ 1 de juny de 2002, s ’incrementaran en un 1% més la
CG (total 4,5%, d ’increment sobre el Conveni Col·lectiu de 1994, és a dir 29,61 euros) i un 0,5% mes el
rotllo de direcció (total 4% d ’increment sobre el Conveni Col·lectiu de 1994, és a dir 45,40 euros).
A partir de l ’ 1 de gener de 2003 s ’aplicarà un increment de totes les tarifes igual a l ’IPC final de 2002,
excepte en el cas de la CG que ho farà en mig punt percentual més (IPC ’2002 + 0,5%).

34.1.- Els professionals contractats per convocatòria o jornada de cada especialitat, percebran les
següents remuneracions:
A) Actors/actrius: seran remunerats amb un cànon mínim, CG, de 29,33 euros per cada Convocatòria des
de l ’ 1 de gener del 2002, fins al 31 de maig del mateix any. A partir de l ’ 1 de juny del 2002 i fins el 31 de
desembre del present any, el cànon mínim serà de 29,61 euros per cada Convocatòria, a excepció de les
series que tindran el tractament esmentat a la clàusula tercera del present acord.
B) A aquestes quantitats caldrà sumar 3,07 euros més, com a mínim, per cada take en el doblatge del qual
participen, qualsevol que siga el seu nombre.
C) Directors/es: seran remunerats amb un mínim de 45,18 euros per rotllo des de l ’ 1 de gener del 2002
fins el 31 de maig del mateix any. A partir de l ’ 1 de juny del 2002 i fins el 31 de desembre del present any,
el cànon mínim serà de 45,40 euros per rotllo.
D) Bloc “ambients”: seran remunerats amb un mínim de 37,73 euros.
34.2.- Els professionals contractats per temps indefinit, de cada especialitat, percebran les següents
remuneracions:
A) Actors/actrius: seran remunerats, com a mínim, amb la quantitat de 13.121,18 euros anuals, distribuïts
en dotze mensualitats i dues pagues extraordinàries, és a dir 14 pagues de 937,23 euros cadascuna.
B) Directors/es: seran remunerats, com a mínim, amb la quantitat de 15.168,74 euros anuals, distribuïts en
dotze mensualitats i dues pagues extraordinàries, és a dir 14 pagues de 1.083,48 euros cadascuna.

Article 35.- Forma de pagament, periodicitat i emplaçament
El pagament de les remuneracions es farà efectiu puntual i documentalment com segueix:
35.1.- Per als professionals contractats per convocatòria; el pagament serà diari. Per atendre qüestions com
horari i forma de pagament, l ’empresa es posarà d ’acord amb el treballador.
35.2.- Directors: a la fi de cada treball, entenent per tal, aïlladament, la pel·lícula, capítol o episodi objecte
de cobrament.
35.3.- Professionals contractats per temps indefinit o per temps determinat: els professionals de totes les
especialitats a què es refereix aquest article cobraran les remuneracions mensualment. Les pagues
extraorinàries a què tinguen dret es pagaran durant els mesos de desembre i juliol.

CAPÍTOL XI
MESURES CAUTELARS

Article 36.- Drets i obligacions
36.1.- Les empreses s’obliguen a pagar amb rebut oficial totes les nòmines i convocatòries d’actors/actrius i
directors/es, siga la que fóra la seua modalitat de contractació, hi repercutiran els descomptes legals que
corresponguen. Igualment s’obliguen a lliurar els justificants d’actuacions degudament formalitzats.
36.2.- La desconvocatòria dels professionals haurà de ser comunicada per l’empresa als interessats amb un
mínim de 24 hores d’antelació respecte a la de l’inici de la convocatòria prevista.
L ’incompliment d ’aquest requisit comportarà per part de l ’empresa el pagament obligatori parcial del
perjudici que els poguera ocasionar.
36.3- A partir dels 5 minuts de retard en l’hora de la convocatòria, la direcció de l’empresa realitzarà un
amonestament per escrit en la qual constarà el temps de retard, que serà lliurat a l’actor/actriu per què el
firme. En cas de negativa, firmarà un testimoni. L’amonestament es traslladarà a l’AAPV i a AVEDIS perquè
tinga els efectes que pertoquen.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA: La Comissió de Conveni com a representant dels treballadors, tindrà els drets reconeguts per la
Llei i els enumerats en el Capítol VI del present Conveni.
SEGONA: El que ha estat pactat en aquest Conveni no alterarà les condicions més beneficioses de què
alguns treballadors puguen gaudir en determinades empreses.
I perquè conste on escaiga aquest Conveni es firma a València, a 11 de juny de 2002

AVEDIS AAPV

—————————————————————————————

DOBLATGE I PUJADA DE L ’IPC
D ’acord amb el Nou Conveni de Doblatge signat per AVEDIS i l ’AAPV:
“En el cas de doblatge de capítols d ’una mateixa sèrie i sempre dins de la mateixa sessió, les CG s
’abonaran conforme a la següent escala:
Primer capítol: 100% de la CG
Segon capítol: 85% de la CG
Tercer capítol i següents: 70% de la CG

En el doblatge de documentals dins d ’una mateixa sessió se ’ls aplicarà la mateixa escala, és a dir:
Primer documental: 100% de la CG
Segon documental: 85% de la CG
Tercer documental i següents: 70% de la CG

En el cas de capítols de diferents sèries dins de la mateixa sessió, es pagarà en tots aquests sempre el 100%
de la CG.”
Aquestes són les tarifes:
– Convocatòria General 30,94 euros
– Take 3,19 euros
– Roll de Direcció 47,22 euros
– Bloc d ’ambients 39,22 euros
Sèries i Documentals:
1aCG 30,94 euros
2aCG 26,30 euros
3aCG 21,66 euros

L’aplicació d’un despenge salarial amb el límit temporal per als exercicis 2024 i 2025, exclusivament per al doblatge en castellà de sèries i pel·lícules. Estes són les tarifes fins a 31/12/2025:

2024
CG: 25,00 €
Take: 2,60€
CG cinema d’exhibició: 28,75€
Take cinema d’exhibició: 2,99€
CG Voice Over amb direcció: 22,00€
Línia Voice Over amb direcció: 0,28€
CG Voice Over sense direcció: 23,59€
Línia Voice Over sense adirecció: 0,30€
Direcció compartida (multidirecció): 81,81€ / sessió
Direcció única: 4,98€/min de metratge.
Direcció Voice Over: 63,53€ / sessió
Direcció cinema d’exhibició: 5,73€/ min de metratge.

S’ABONARÀ UNA CONVOCATÒRIA PER CADA TIPUS DE PRODUCTE:
1 PER SÈRIES (ENCARA QUE SIGUEN DIFERENTS CAPÍTOLS I TÍTOLS).
1 PER PEL·LÍCULES (ENCARA QUE SIGUEN DIFERENTS TÍTOLS).
1 PER *VOICE *OVER (ENCARA QUE SIGUEN DIFERENTS CAPÍTOLS I TÍTOLS).
1 PER PEL·LÍCULA PER A CINEMA D’EXHIBICIÓ.

Per al doblatge musical s’acorda CG doble i take doble en produccions amb moments musicals puntuals.
Si és complexa, es negociarà el preu amb producció.
En cas de dirigir en una mateixa sessió series, pel·lícules, etc i VOICE OVER el preu de la sessió de direcció serà el més elevat: 81,81€ en 2024 i 85,90€ en 2025.

2025

CG: 25,75 €
Take: 2,78€
CG cinema d’exhibició: 29,61€
Take cinema d’exhibició: 3,20€
CG Voice Over amb direcció: 22,65€
Línia Voice Over amb direcció: 0,30€
CG Voice Over sense direcció: 24,16€
Línia Voice Over sense direcció: 0,32€

Direcció compartida (multidirecció): 85,90€ / sessió
Direcció única: 4,98€/min de metratge.
Direcció Voice Over: 66,70€ / sessió.
Direcció cinema d’exhibició: 6,59€/ min de metratge.

S’ABONARÀ UNA CONVOCATÒRIA PER CADA TIPUS DE PRODUCTE:
1 PER SÈRIES (ENCARA QUE SIGUEN DIFERENTS CAPÍTOLS I TÍTOLS).
1 PER PEL·LÍCULES (ENCARA QUE SIGUEN DIFERENTS TÍTOLS).
1 PER VOICE OVER (ENCARA QUE SIGUEN DIFERENTS CAPÍTOLS I TÍTOLS).
1 PER PEL·LÍCULA PER A CINEMA D’EXHIBICIÓ.

Per al doblatge musical s’acorda CG doble i take doble en produccions amb moments musicals puntuals.
Si és complexa, es negociarà el preu amb producció.
En cas de dirigir en una mateixa sessió series, pel·lícules, etc i VOICE OVER el preu de la sessió de
direcció serà el més elevat: 81,81€ en 2024 i 85,90€ en 2025.